RODO

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy zaktualizowaną „Klauzulę informacyjną”. Prosimy o zapoznanie się.
Jednocześnie z uwagi na ww. zmiany przepisów obowiązujących placówkę prosimy o uzupełnienie wymaganych Rozporządzeniem oświadczeń, zgód i upoważnień.
                                                                       Dyrektor szkoły
Uwaga!
Druki z upoważnieniami do odbioru dziecka ze szkoły muszą być wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów oraz przez wszystkie osoby przez nich upoważnione.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku ul .Edukacyjna 11,32-600 Oświęcim ,w imieniu której obowiązki administratora danych osobowych wykonuje Dyrektor :Przemysław Dziedzic zwana dalej Administratorem.
dane kontaktowe
2. Po 25.05.2018r. w placówce powołany zostanie Inspektor Ochrony Danych Osobowych – z którym będą Państwo mogli skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – sprajsko@sprajsko.gminaoswiecim.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO:
- w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO),
-  w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę (kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę/Przedszkole co do zasady w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.
4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
5. ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach ADO może powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).
Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim,
- Urząd Gminy Oświęcim,
- Kuratorium Oświaty,
- Ministerstwo Edukacji,
- inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,
-  inni administratorzy współpracujący z placówką (np. organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń)

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce. 


Klauzule zamieszcza się:
1. Na stronie internetowej placówki.
2. Na tablicy ogłoszeń w szkole